Hướng xử lý Daniel Hauer, người xúc phạm văn hóa Việt Nam