'Hot girl' Bella không cho ai động vào con ở trung tâm bảo trợ