Hỗn chiến vì tranh chỗ bán gà, một người trọng thương