Hôm nay cử hành lễ tang người hiến tặng cách mạng hơn 5.000 lượng vàng