Học sinh viết tâm thư gửi Bộ trưởng xin giữ lại trường