'Hồ Gươm không phải bể cá để thích thả gì thì thả'