Hình ảnh hỗn loạn tại trạm thu phí BOT Cai Lậy ngày thu phí trở lại

14/1,272