Hình ảnh đội cận vệ cùng vũ khí bí mật hộ tống TT Trump trên phố Hà Nội