Hiệu trưởng mua bia từ tiền chăm sóc sức khỏe học sinh: Giáng chức xuống làm... hiệu phó!