Hiện trường vụ cháu chém chết bác ruột trước mộ tổ tiên