Hi hữu, cọc tre mắc màn đâm xuyên cổ lên mũi thanh niên 27 tuổi