H'Hen Niê phản hồi khi bị chê tiều tụy, cắt tóc tém như đàn ông