Hết phòng hát karaoke, 3 anh em gây gổ rồi rút dao đâm chủ quán