Hari Won: 'Trấn Thành lấy cát-xê cao, không quan tâm đến kịch bản phim của tôi'