Hành trình tìm kẻ sát nhân giết 2 mạng người rồi buộc đá nhấn chìm dưới sông