Hàng trăm tiểu thương chợ Hà Tĩnh bãi thị, kéo nhau lên tỉnh