Hàng loạt cán bộ được bổ nhiệm “thần tốc” vẫn tại vị

15/1,313