Hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật…nên vui hay buồn?