Hạn chế rủi ro cho du khách trên cung đường rừng Tà Năng - Phan Dũng