Hai thanh niên tử vong dưới mương nước sau khi ăn cỗ cưới