Hải quân Việt Nam nhận 'mắt thần' Israel trên biển

25/2,086