Hải quân Mỹ xin lỗi vì phi công vẽ “của quý” khổng lồ trên bầu trời

14/0,593