Hải Phòng 'nói không' với dự án nhà máy giấy có nguy cơ gây ô nhiễm

14/0,816