Hai năm thực hiện tinh giản biên chế đã… tăng thêm 96.000 người và chi thường xuyên tăng 16,25%

14/2,358