Hai kịch bản của bão số 14 khi đổ bộ vào Khánh Hòa - Bình Thuận