Hà Nội rà vật liệu nổ chuẩn bị nạo vét hồ Hoàn Kiếm