Hà Nội không hứa mà thưởng ngay "tiền tươi thóc thật" cho U23 Việt Nam