Hà Nội đề xuất tăng phí lòng đường, hè phố gấp 3 lần: Có thuyết phục?