Hà Nội: '4 tại chỗ' để giải quyết tốt các vấn đề về an ninh chính trị và trật tự xã hội