GS Trần Đình Sử thẳng thắng lên tiếng phản bác PSG Bùi Hiền: 'Đề xuất của ông có tính hủy hoại Văn Hóa'