Goo Hye Sun mặt phù, tăng 10 kg sau thời gian điều trị bệnh