Giúp đỡ cậu bé nhặt ve chai: Lòng tốt cần đi cùng sự bảo vệ