Giúp bạn giải quyết mâu thuẫn, thanh niên bị đánh chấn thương sọ não