Giới trẻ Hàn tìm đến cái chết vì học suốt ngày, nơm nớp lo điểm số