Gió lớn xô đổ biển quảng cáo ở Sài Gòn làm một người tử vong