Giấy đỏ ghi tên cả nhà: Bộ TN&MT xin rút kinh nghiệm

20/2,181