Giật sợi dây chuyền 2,5 lượng, 2 thanh niên té nhào

132/0,797