Giảm tối thiểu 46 sở trên cả nước nếu hợp nhất, sáp nhập