Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị lập khống hồ sơ rút ngân sách hơn 800 triệu