Giám đốc bệnh viện bị tố cáo tuyển người thân vào làm việc