Giá USD ngân hàng đứng yên, tự do vẫn tăng

15/0,643