Giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Indonesia tăng đột biến

12/0,716