Giá "trên trời", nhưng gỗ, sản phẩm gỗ từ cây thủy tùng 70% là hàng giả