Giá mủ giảm sâu, nông dân Quảng Trị quyết không bỏ “vàng trắng”

13/1,465