Gia Lai xem xét cho thôi việc 1.456 giáo viên hợp đồng