Gia Lai: Trường học tiền tỷ bị bỏ hoang trách nhiệm thuộc ai?

14/1,221