Gia Lai: Tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu cháy nổ