Gia Lai: Tín dụng chính sách góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn