Gia Lai: Thực trạng công trình nước sạch tại Phú Thiện