Gia Lai thu hồi giấy phép đầu tư, chấm dứt dự án Thủy điện Ia Krêl 2

14/0,807